අලංකාර කොන්සෝල වගුවක් සමඟ අමුත්තන් මත හැඟීමක් ඇති කරන්න. එය ඇතුල්වීමේ මාර්ගයේ යතුරු ගබඩා කිරීමට සහ තැපැල් සංවිධානය කිරීමට සහ අලංකාර උච්චාරණ කැබැල්ලක් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. බොහෝ ආකාරවලින් නිවස පුරා භාවිතා වේ.

ඔබේ විමසුම යවන්න